Gildie

Gildie w Imperium

We wszystkich miastach Imperium gildie zaliczane są do najważniejszych instytucji. Zwykle mają monopol na usługi wykonywane przez ich członków, a przynależność do gildii jest obowiązkowa dla każdego kto chce parać się daną działalnością. W zamian za to zwykli członkowie gildii dostają prawo głosu, z którym muszą się liczyć władze ich stowarzyszenia.

W przypadkach, gdy do wykonania jest jakaś szczególnie duża praca, tradycyjnie zleceniodawca zgłasza się nie do poszczególnych rzemieślników, tylko do właściwej gildii. To ona negocjuje warunki zapłaty, ustala koszty i na zasadzie kontraktów niższego rzędu rozdziela pracę wśród swoich czeladników

Rodzaje Gildii

Istnieją gildie dla praktycznie każdej profesji od alechmików do złodziei i prawników.

Gildie rzemieślnicze sprawują kontrolę nad jakością usług. Każdy czeladnik, przed założeniem własnego zakładu, jest egzaminowany przez przedstawiciela gildii.

Gildia kupiecka działa w sposób zbliżony do gildii rzemieślniczych, nadzoruje czeladników itd., ale jej członkowie mogą robić interesy tam, gdzie mają na to ochotę. Większość operacji handlowych jest wykonywana przez rodziny zajmujące się tym od stuleci, dlatego rzadko przyjmuje się kogoś, kto nie może wykazać się właściwym pochodzeniem.

Opłaty dla Gildii

Wszyscy stowarzyszeni w gildii płacą coroczną opłatę członkowską, z której pokrywane są wydatki na nieruchomości i utrzymanie innych dóbr gildii.

Dodatkowo wszyscy czeladnicy, zanim staną przed egzaminatorem i dostaną pozwolenie na prowadzenie własnego interesu, muszą uiścić z tego tytułu opłatę.

W niektórych gildiach wymaga się aby członek gildii przepracował na jej rzecz przynajmniej jeden dzień w roku bez wynagrodzenia.

Praca poza Gildią

Ktoś na tyle głupi, by pracować bez zgody gildii, może spodziewać się kłopotów. Najpierw następuje ostrzeżenie słowne, a później groźba użycia siły fizycznej, która w razie braku współpracy zostaje szybko wykonana.

Struktura Gildii

Wewnętrzna struktura gildii różni się w detalach, zależnie od miasta, w którym działa. Rada gildii składająca się z około tuzina jej nastarszych członków wybiera Mistrza gildii, który przewodniczy zebraniom, na których podejmowane są wszelkie znaczące decyzje – od ustalenia opłat członkowskich do przeprowadzanych ad hoc procesów osób, które złamały zasady obowiązujące w gildii.

Wpływy Gildii

Wpływy gildii są subtelne acz znaczące. Ponieważ zrzeszają wyszkolonych robotników i bogatych ludzi, wielokrotnie zdołały zmienić wolę Cesarza, władców prowincji czy miast. Gildie bywały również prowodyrami buntów, zamieszek, strajków i rewolt, były zamieszane w spory pomiędzy właścicielami ziemskimi. Dzieje się tak zwłaszcza tam, gdzie gildiom odmawia się udziału w rządach i przywilejach, będących udziałami pozostałych frakcji.

Gildie

Warhammer - Oko za Oko radekg radekg